O nama

Asocijacija Licenciranih Fitnes Instruktora i Trenera – ALFIT je dobrovoljno, nevladino, nedobitno nacionalno stručno sportsko udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblastima: fitnes, rekreacija, sport za sve, grupni fitnes programi, personalni trening, sportsko-rekreativne aktivnosti, aerobik, pilates, joga, animacija, velnes, korektivna gimnastika, rehabilitacija, zdravstveni fitnes, nutricionizam, zdrava ishrana, stručno osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje u sportu, rekreaciji i svim navedenim oblastima na celoj terirtoriji Republike Srbije.

ORGANIZACIJA

Predsednik:
Dragana Mosurović

Generalni sekretar:
mr Nina Stojadinović

Upravni odbor:
Dragana Mosurović – Predsednik
mr Nina Stojadinović – Generalni sekretar
mr Uroš Anđelković – Član

Nadzorni odbor:
mr Uroš Anđelković – Član
Zorica Jovanović – Ranković – Član
Dragana Balić – Član

MISIJA

Misija Asocijacije licenciranih fitnes instruktora i trenera je da okupi što više kvalitetnih i edukovanih instruktora i trenera, da promoviše licenciranje, da zaštiti profesionalne interese svih edukovanih i licenciranih trenera i da svim članovima omogući različite pogodnosti kao i kvalitetne edukacije, seminare, kongrese, konvencije, putovanja sa što većim popustima kao i saradnju sa sličnim udruženjima na Balkanu, u Evropi i svetu…

CILJEVI

1. Promovisanje, popularisanje i razvoj u oblastima: fitnes, rekreacija, sport za sve, grupni fitnes programi, personalni trening, sportsko-rekreativne aktivnosti, aerobik, pilates, joga, animacija, velnes, korektivna gimnastika, rehabilitacija, zdravstveni fitnes, nutricionizam, zdrava ishrana i srodnim oblastima na celoj teritoriji Republike Srbije, radi ostvarenja opšteg društvenog interesa i unapređenja zdravlja nacije.

2. Zaštita profesionalnih i socijalnih prava i interesa članova na celoj teritoriji Republike Srbije;

3. Kontinuirano obrazovanje članova i unapređenje oblasti rekreacije, fitnesa i velnesa, kao i stručno osposobljavanje, obrazovanje, licenciranje i usavršavanje članova u saradnji sa odgovarajućom akreditovanom visokoškolskom ustanovom na celoj teritoriji Republike Srbije;

4. Uspostavljanje sradnje i održavanje konstruktivnih odnosa sa srodnim savezima, organizacijama, visokoškolskim obrazovnim ustanovama i drugim organizacijama čije aktivnosti mogu koristiti ostvarenju ciljeva Asocijacije, u Republici Srbiji i inostranstvu, kao i sa državnim organima Republike Srbije i organima lokalnih samouprava gradova i opština;

5. Organizacija kurseva, seminara, konvencija, manifestacija, kongresa i predavanja iz oblasti rekreacije, fitnesa, aerobika, pilatesa, joge, personalnog treninga, animacije i sl. Za licencirane stručnjake, amatere, vežbače i široko građanstvo svih uzrasnih doba;

6. Sprovođenje aktivnosti u području informisanja i izdavaštva, vezano za promovisanje rekreacije, fitnesa, indivuidualnih i grupnih treninga, turizma, ekologije, sporta, alternativne medicine, zdrave ishrane i dijetetike, velnesa, i drugih srodnih delatnosti, kao i aktivnosti u pravcu promocije Asocijacije.

AKTIVNOSTI

1. Promovisanje, popularisanje i razvoj u oblastima: fitnes, rekreacija, sport za sve, grupni fitnes programi, personalni trening, sportsko-rekreativne aktivnosti, aerobik, pilates, joga, animacija, velnes, korektivna gimnastika, rehabilitacija, zdravstveni fitnes, nutricionizam, zdrava ishrana i srodnim oblastima na celoj teritoriji Republike Srbije, radi ostvarenja opšteg društvenog interesa i unapređenja zdravlja nacije:
– Asocijacija će kroz sredstva javnog informisanja vršiti podizanje javne svesti o važnosti redovne i kontinuirane fizičke aktivnosti i povezanosti vežbanja i zdravih stilova života sa zdravljem i kvalitetom života.
– Asocijacija će informisati širu javnost o značaju programiranja i realizacije trenažnog procesa od strane stručnih lica.
– Asocijacija će raditi na razvoju svesti i znanja kroz promocije, projekte, akcije i istraživanja i unapređivati kvalitet rada stručnjaka kroz objavu rezultata i obavljenih aktivnosti.

2. Zaštita profesionalnih i socijalnih prava i interesa članova na celoj teritoriji Republike Srbije:
– Asocijacija promoviše profesiju fitnes instruktora i trenera kao autohtona zanimanja koja zavređuju adekvatnu formulaciju u zvaničnoj nomenklaturi zanimanja, a delatnost fitnes instruktora i trenera adekvatnu formulaciju u zvaničnoj nomenklaturi pravnih subjekata.
– Asocijacija se stara o zaštiti i obezbeđivanju socijalnih i penzionih prava svojih članova zastupajući ih pred osiguravajućim društvima, fondovima i državnim institucijama.
– Asocijacija definiše neophodne sanitarno-higijenske, prostorne i tehničke uslove za bavljenje ovom delatnošću i utvrđuje kodeks ponašanja.

3. Kontinuirano obrazovanje članova i unapređenje oblasti rekreacije, fitnesa i velnesa, kao i stručno osposobljavanje, obrazovanje, licenciranje i usavršavanje članova u saradnji sa odgovarajućom akreditovanom visokoškolskom ustanovom na celoj teritoriji Republike Srbije:
– Asocijacija se bavi stručnim osposobljavanjem, obrazovanjem, licenciranjem i usavršavanjem stručnjaka u oblasti sporta, rekreacije, fitnesa, sporta za sve, grupnih fitnes programa, personalnog treninga, sportsko-rekreativnih aktivnosti, aerobika, pilatesa, joge, animacije, velnesa, korektivne gimnastike, rehabilitacije, zdravstvenog fitnesa, nutricionizma, zdrave ishrane.
– Asocijacija organizuje radionice, treninge, kurseve i predavanja za članove udruženja, kao i periodične provere znanja u cilju usavršavanja, obnavljanja ili unapređenja stepena licence koju poseduje član udruženja .
– Asocijacija se stara o nabavci didaktičkih i pomoćnih sredstava potrebnih za odvijanje i unapređivanje delatnosti svojih članova, kao i o obezbeđivanju tehničke i stručne pomoći pri izradi didaktičkih sredstava. – Asocijacija se stara o nabavci literature i materijala korisnih za odvijanje i unapređivanje delatnosti svojih članova. – Asocijacija podstiče rad i razvoj svojih članova u pravcu poboljšanja kvaliteta rada, dodeljivanjem nagrada i priznanja.

4. Uspostavljanje sradnje i održavanje konstruktivnih odnosa sa srodnim savezima, organizacijama, visokoškolskim obrazovnim ustanovama i drugim organizacijama čije aktivnosti mogu koristiti ostvarenju ciljeva Asocijacije, u Republici Srbiji i inostranstvu, kao i sa državnim organima Republike Srbije i organima lokalnih samouprava gradova i opština:
– Asocijacija sklapa ugovore i protokole o saradnji, sporazume o pomoći i druge forme odnosa korisnih za rad Asocijacije. Na prvom mestu, ovo se odnosi na sportsko rekreativna udruženja, organizacije i saveze, akreditovane visokoškolske ustanove ali i na druge organizacije i udruženja koje svojim delatnostima mogu pomoći rad Asocijacije.
– Asocijacija asistira svojim članovima pri komunikaciji sa drugim pravnim subjektima i državnim organima i obezbeđuje pravnu pomoć.
– Asocijacija se naročito stara o uspostavljanju konstruktivnih odnosa sa nadležnim organima Republike Srbije, Ministarstvom zdravlja, Ministarsvom omladine i sporta, stručnim telima osnovanim od strane države, fondovima i agencijama, kao i sa sličnim upravnim entitetima u nivou lokalnih samouprava gradova i opština, na čijoj teritoriji deluju članovi Asocijacije .

5. Organizacija kurseva, seminara, konvencija, manifestacija, kongresa i predavanja iz oblasti rekreacije, fitnesa, aerobika, pilatesa, joge, personalnog treninga, animacije i sl. za licencirane stručnjake, amatere,vežbače i široko građanstvo svih uzrasnih doba:
– Asocijacija organizuje i oglašava kurseve, seminare, konvencije, kongrese i predavanja u užem i širem smislu, namenjenih širokom građanstvu, u cilju proširenja članstva kao i generalne edukacije stanovništva.
– Asocijacija publikuje i distribuira kurseve i predavanja u različitim izdavačkim formatima.

6. Sprovođenje aktivnosti u području informisanja i izdavaštva, vezano za promovisanje rekreacije, fitnesa, indivuidualnih i grupnih treninga, turizma, ekologije, sporta, alternativne medicine, zdrave ishrane i dijetetike, velnesa, i drugih srodnih delatnosti, kao i aktivnosti u pravcu promocije Asocijacije.
– Asocijacija će se baviti izdavačkom delatnošću, obezbeđivati informativni materijal namenjen obuci i usavršavanju svojih članova.
– Organizacija studijskih putovanja i seminara van mesta boravka, kongresa, i sl.
– Razvijati ekološku svest svojih članova
– Organizovati rekreativna takmičenja svojih članova i promovisati primenu metoda iz rekreacije u drugim sportovima
– Baviće se aktivnostima, informisanja i unapređivanja znanja kod svojih članova i širokog građanstva o svim efektima i dobrobitima fitnesa, rekreacije, aktivnog i zdravog života
– Baviće se organizacijom seminara o dijetetici i zdravom načinu ishrane
– Asocijacija će raditi na implementaciji rekreacije u kompanije (fitnes na radnom mestu) i u području turizma i velnes usluga (banje, hoteli, velnes centri i sl.)
– Aktivnosti marketinga radi popularizacije oblasti kojima se bavi Asocijacija.